มท.1 สั่งการทุกพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ ย้ำมาตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการป้องกันCovid อย่างเข้มงวด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

มท.1 สั่งการทุกพื้นที่เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์ ย้ำมาตรการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการป้องกันCovid อย่างเข้มงวด


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผย เมื่อวันที่  9 เม.ย. 65 ว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านกายภาพ ยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน และรวมถึงมาตรการเสริมอื่น ๆ เช่น มาตรการเชิงพื้นที่ มาตรการการอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนด ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมาย/ประสานหน่วยงานสำรวจตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้กลไก “ด่านชุมชน” เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ โดยเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเครื่องมือที่เหมาะสม และเตรียมพร้อมระบบช่วยเหลือ การบริการทางการแพทย์ ระบบติดต่อสื่อสาร การสั่งการ และแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง และรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นสร้างบรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms) โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พบว่าสถิติผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการสำหรับการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการประเมิน/อนุญาตกิจกรรมการรวมกลุ่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนการจัดงาน และกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในวันจัดงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมเฝ้าระวังและควบคุมกำกับ การปฏิบัติตาม COVID Free Setting ในกิจการต่าง ๆ เช่น ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ร้านอาหาร ร้านอาหารกึ่งผับ ตลาด ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และเน้นย้ำการสื่อสารสร้างการรับรู้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเองแบบ Universal Prevention และ DMHTA เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจหาเชื้อด้วย ATK อย่างเคร่งครัด โดยหากพบว่ามีอาการหรือความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที รวมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีพบการระบาดเพิ่มขึ้นระหว่างหรือหลังเทศกาลสงกรานต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad