เสริมสมรรถนะครูปฐมวัย กทม. เน้นทักษะสมอง EF เด็กวัย 0-8 ปี ฐานรากสำคัญพัฒนาคนให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เสริมสมรรถนะครูปฐมวัย กทม. เน้นทักษะสมอง EF เด็กวัย 0-8 ปี ฐานรากสำคัญพัฒนาคนให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ


เมื่อวันที่ 20 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมอบรมเสริมสมรรถนะครูปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติการทำงานของสมอง ความรู้ฐานราก 3 มิติ (self-ตัวตน ทักษะสมอง EF พัฒนาการ 4 ด้าน) เทคนิคแนวทางการส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัย การสร้างวินัยเชิงบวก และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม ทักษะ EF รุ่นที่ 2 สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ต่ำกว่า 3 ปี) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะส่งเสริมให้คุณครูที่เป็นคนสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นมีความรู้ ทักษะใหม่ พร้อมรับมือต่อการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจากสถิติในช่วงที่ปีผ่านมาเราพบว่า เด็กเกิดปีละประมาณ 50,000 – 60,000 คน และมีแนวโน้มลดลง แต่มีผู้เสียชีวิตถึง 100,000 คนต่อปี สะท้อนว่าเมืองนี้กำลังจะเป็นเมืองที่เด็กน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้น ถึงแม้เด็กจะน้อยลงแต่ปัญหาของเด็กเยาวชนกลับทวีคูณ และพบว่าหลายปัญหาเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่แก้ไขได้ยาก เพราะเป็นการมุ่งแก้เน้นที่ปลายเหตุ


กรุงเทพมหานคร มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 274 แห่ง มีเด็กในการดูแลและพัฒนาประมาณ 10,800 คน แต่กรุงเทพมหานครมีเด็กเกิดปีละประมาณ 50,000 คน ซึ่งเป็นช่องว่างที่ทำให้เห็นว่ายังมีเด็กปฐมวัยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมนักจึงได้มีการลดช่องว่างในการทำงานกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายที่จะต้องพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต


อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เด็กและเยาวชนบางส่วนต้องเผชิญกับสภาพปัญหาและบริบทที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาพลเมืองหรือประชากรให้มีคุณภาพจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ปฐมวัย และพัฒนาให้เหมาะสมตามช่วงวัยตลอดทุกช่วงอายุ ทักษะสมอง EF (Executive Functions) ถือเป็นฐานรากที่สำคัญที่จะพัฒนาคน เพื่อให้เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี มีทักษะในการจัดการชีวิตตนเอง สามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับใช้หลักการ EF ในการเลี้ยงดูเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมเสริมสมรรถนะครูปฐมวัย โครงการภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม. (Dow EF Bangkok Partnership) 


โดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยและสถาบันรักลูกได้จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการศึกษากว่า 120 คน จาก 11 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่หนองแขมที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้นำประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ทักษะ EF จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาเด็ก สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย (Early Childhood Education) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็ก รวมถึงสามารถดูแลเด็กเล็กให้ได้มากขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีคุณภาพทั้งในมิติกายภาพ มิติของหลักสูตรและคุณครู ที่จะเป็นประโยชน์และสามารถไปสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมไปถึงการขยายผลไปสู่กลุ่มผู้ปกครองและพื้นที่อื่น ๆ และเกิดผลในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมเสริมสมรรถนะครูปฐมวัย รุ่นที่ 2 ครูศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้โครงการภาคี ดาว-อีเอฟ พัฒนาเด็ก กทม. (Dow EF Bangkok Partnership) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนงานตามนโยบายเรียนดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กเล็กโดยเฉพาะในด้านการคิด การเรียนรู้ และลงมือทำที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ และสอดคล้องกับพันธกิจการสร้างพลเมืองโลก ด้วยการส่งเสริมทักษะสมอง EF เนื่องจากทักษะสมองส่วนหน้าเป็นคุณลักษณะที่ทำให้เกิดการคิด การกำกับตนเอง พฤติกรรม อารมณ์ 

เพื่อนำไปสู่การวางทักษะตามนโยบายการส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี ผ่านกระบวนการพัฒนาเด็กบนความรู้เรื่องธรรมชาติการทำงานของสมองส่วนหน้า และการพัฒนาเด็กให้เห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (การเห็น คุณค่าในตนเอง ทักษะสมองส่วนหน้า และพัฒนาการ) เพื่อสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาประเทศ ตลอดจนบุคลากรมีความพร้อมดูแลเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วม เชื่อมโยงการทำงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ด้วยแนวคิด สานพลังภาคี ส่งเสริมทักษะ EF เด็กปฐมวัย สร้างพลเมือง คุณภาพ เพื่ออนาคตกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันนี้มีนางสาวผุสดี พรหมายน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สถาบันอาร์แอลจี รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป วิทยากร อาทิ พี่น้อย (ปรารถนา หาญเมธี) ครูแดง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยาภรณ์ อุดมระติ) ครูเกด (อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ) ภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม

#เรียนดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น