พม. จัดเวทีวิชาการ Social Forum : การถอดสลักความสำเร็จ การสร้างเกณฑ์ และเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จของจีน เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดเวทีวิชาการ Social Forum : การถอดสลักความสำเร็จ การสร้างเกณฑ์ และเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จของจีน เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีวิชาการ Social Forum : การถอดสลักความสำเร็จ การสร้างเกณฑ์ และเงื่อนไขปัจจัยความสำเร็จของจีน เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน”พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ถอดรหัสยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านระบบ Facebook Live


นายกันตพงศ์ กล่าวว่า เวทีวิชาการ Social Forum ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นับเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านสังคม และศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และสร้างเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศนายกันตพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการ Social Forum ครั้งนี้ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยตามเป้าหมายประชาชนอยู่ดีมีสุขไว้ 7 ประการ คือ วัยเด็กต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู การศึกษาต้องมีโอกาสทั่วหน้า งานต้องมีรายได้ที่เป็นธรรม เมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา วัยชราต้องได้รับการดูแล ที่อยู่อาศัยต้องมีหลักประกัน และผู้อ่อนแอต้องได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงการมีโครงสร้างระบบความช่วยเหลือทางสังคมที่สมบูรณ์แบบ 8+1 โดย 8 หมายถึง การมีสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือทางสังคมอย่างรอบด้าน และ 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม


นายกันตพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ หน่วยงานของกระทรวง พม. ควรศึกษาและเรียนรู้แนวทางการ “แก้จนแบบตรงจุดของจีน : แนวทาง 2D 3M” ประกอบด้วย Direction Data Man Money และ Materials เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งขณะนี้ กระทรวง พม. กำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าว #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น