พม. ระดมเครือข่ายภาคประชาสังคม ประชุม CSOs Forum 2566 หนุนกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. ระดมเครือข่ายภาคประชาสังคม ประชุม CSOs Forum 2566 หนุนกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2566 “การกระจายอำนาจการคลังเพื่อท้องถิ่น : ส่งเสริมภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการจัดบริการสาธารณะ” ระดับประเทศ โดยมี นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงาน CSOs Forum มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน โดยการขับเคลื่อนผ่านเวที CSOs Forum ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2566 กระทรวง พม. โดย พส. ได้บูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการจัดทำฐานข้อมูลและส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม โดยมี 1) การสรุปข้อเสนอจากเวที CSOs Forum ระดับภาคและแม่ข่าย โดย นายวันชัย บุญประชา ประธานคณะทำงาน CSOs Forum 2) เวทีเสวนาหัวข้อ “การกระจายอำนาจการคลังเพื่อท้องถิ่น : ส่งเสริมภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการจัดบริการสาธารณะ” โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ 3) การระดมความคิดเห็นหัวข้อ “การกระจายอำนาจการคลังเพี่อท้องถิ่น : ส่งเสริมภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการจัดบริการสาธารณะและการเข้าถึงงบประมาณท้องถิ่นและภาครัฐ”นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระจายอำนาจเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและภูมิภาค และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการปฏิรูปบริการสาธารณะที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเพิ่มความรวดเร็วของหน่วยราชการในการให้บริการสาธารณะที่จะช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการสนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจ และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็งและเอื้อให้ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpmeไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น