พช.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ มุ่งกำกับฯภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พช.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ มุ่งกำกับฯภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย...S


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน 


ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจราชการ เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติราชการ การดำเนินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การตรวจราชการตามภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ สำนักตรวจราชการ จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานตรวจราชการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 27 คน รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการระดมความคิดเห็น ซึ่งคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย


นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า  การตรวจราชการ เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งที่จะทำให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดำเนินงาน รวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน มีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลสอดส่องแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการ เมื่อผมได้ทราบว่าการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของผู้ตรวจราชการกรม และบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงานตรวจราชการให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญ เนื่องจากท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตรวจติดตามและสนับสนุนให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ผมคาดหวังว่า ทุก ๆ ท่าน จะใช้โอกาสนี้ ตั้งใจรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากร และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจให้บรรลุเป้าหมายต่อไป "ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตตรวจราชการ จึงขอให้ช่วยขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายด้วยมาตรการตรวจราชการ ต้องกำกับ ติดตามให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามตัวชี้วัดสำคัญของกรม ประหยัด คุ้มค่าโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์ หากตรวจราชการแล้วพบเห็นปัญหา อุปสรรคหรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ขอให้รีบรายงานโดยสรุปและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็ว" นายอรรษิษฐ์ กล่าวในตอนท้าย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad