พม. จับมือ ผู้ประกอบการเหมืองแร่นิคมฯ พระพุทธบาท จัดกิจกรรม CSR “แว่นตาพาสุข (OV Care)” แก้ปัญหาสายตากลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ ผู้ประกอบการเหมืองแร่นิคมฯ พระพุทธบาท จัดกิจกรรม CSR “แว่นตาพาสุข (OV Care)” แก้ปัญหาสายตากลุ่มเปราะบางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่สงวนนิคม “กิจกรรม Optic Vision Care แว่นตาพาสุข (OV care)” โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ ประธานชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน กล่าวบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุน และนางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯนางจตุพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขับเคลื่อนแผนงานนิคมสร้างตนเอง เพื่อนำร่องให้มีการบริหารจัดการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และได้ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยให้นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท เป็นหน่วยประสานงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่สงวนนิคมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมและประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติทางสังคม


นางจตุพร กล่าวต่อไปว่า จากความร่วมมือดังกล่าว เกิดเป็นแผนขับเคลื่อน CSR ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) โดยในปีแรก ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่สงวนนิคมฯ 22 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการแว่นตาพาสุข” แก้ไขปัญหาสายตาแก่สมาชิกนิคมและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ไปแล้วกว่า 400 คน ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำว่า กระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน


โดยวันนี้มีมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1) ให้บริการตรวจวัดสายตา พร้อมส่งมอบแว่นตาและข้าวสารให้แก่สมาชิกนิคมและประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก จำนวน 400 คน 2) การมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมโครงการ แว่นตาพาสุข จำนวน 22 แห่ง และ 3) การมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่ง ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 21 แห่ง
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตระหนักถึงประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คือ “กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม นางจตุพร กล่าวในตอนท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น