นายกฯ คนที่ 30: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายกฯ คนที่ 30: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30

เวลาประมาณ 18.00 น. นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มายังที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ก่อนอ่านพระบรมราชโองการ ความว่า

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ทั้งสองสภา จึงแต่งตั้งให้นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ที่มาของภาพ,โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
23 สิงหาคม 2566 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น