พม. หนุนจ้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมลงนาม MOU กับสถานประกอบกิจการใน จ.สงขลา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนจ้างงาน สร้างรายได้ ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมลงนาม MOU กับสถานประกอบกิจการใน จ.สงขลา


เมื่อวันที่  25 ส.ค.66 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา กับสถานประกอบกิจการ โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสงขลา และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการสากล สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พบว่าเป็นแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แต่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และสูญเสียหลายโอกาสในชีวิต ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ผลักดันการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำ และรายได้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชนที่เป็นสถานประกอบกิจการต่างๆ


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวง พม. โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา กับสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง (พรรัตภูมิฟาร์ม และเออีซี โฮมเซ็นเตอร์) และผู้ประกอบกิจการ 3 ราย เพื่อร่วมกันส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีรายได้ระหว่างอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ และตอบสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ อีกทั้งเป็นการเยียวยาคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียหาย และป้องกันผู้เสียหายไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอีก

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ดำเนินการร่วมกับสถานประกอบกิจการ ในการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ และจัดประชุมเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และกระบวนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจ้างงาน


ในขณะที่ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน และให้การดูแลความปลอดภัยระหว่างที่ผู้เสียหายเป็นลูกจ้าง โดยห้ามมิให้กระทำการใด ๆ ต่อผู้เสียหายที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ ตามกฎหมาย อีกทั้งจัดทำรายละเอียดการรับ - จ่าย ค่าจ้างแรงงาน ส่งให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ทราบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการทำงาน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น