พม. จัดประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯปี2566-2570 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯปี2566-2570


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดประชุมและมอบนโยบายการประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ แผนปฏิบัติการด้านแผนดิจิทัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567


ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อการนำเสนอผลการศึกษาจากการทบทวน "แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการแผนปฏิบัติการด้านแผนดิจิทัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนฯ และการจัดโครงการกิจกรรมที่นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) การให้บริการการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2) การสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการของภาครัฐและเอกชน และ 3) การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาคมคนพิการทุกประเภท คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้อง


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลการศึกษาจากการทบทวน "แผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากรกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ แผนปฏิบัติการด้านแผนดิจิทัลกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567" โดย อ.ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ


และในช่วงบ่าย เวทีให้วิพากษ์ ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนฯ และการจัดโครงการกิจกรรมที่นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad