ขุดลอกเพิ่มพื้นที่รับน้ำคลองลาดพร้าว เจรจารื้อย้ายบ้านรุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองเปรม เร่งติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองแสบแสบ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขุดลอกเพิ่มพื้นที่รับน้ำคลองลาดพร้าว เจรจารื้อย้ายบ้านรุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อนคลองเปรม เร่งติดตั้งถังดักไขมันชุมชนริมคลองแสบแสบ...Dเมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ณ ห้องประชุมชีนิมิต ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ในส่วนของโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติบอกเลิกสัญญา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรียกค่าเสียหายตามสัญญา และเสนอลงนามในคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการหลังบอกเลิกสัญญา ส่วนการขุดลอกคลองลาดพร้าว จากคลองบางเขนถึงคลองแสนแสบความยาว 12 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ การขุดลอกคลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว ความยาว 1,600 เมตร ขุดลอกได้ 400 เมตร

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้า 1.90% ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้า 3.95% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้า 24.20% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565) การสำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ 50 สำนักงานเขต มีทั้งหมด 7,965 หลัง ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 1,955 หลัง ยังไม่ดำเนินการรื้อย้าย 6,010 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค.65)

ส่วนแนวทางการจัดการน้ำเสียของอาคารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการนั้น กรุงเทพมหานครจะทำหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งให้ได้มาตรฐาน โดยมีอาคารที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของกทม. 472 แห่ง จะประชาสัมพันธ์ให้มีการเชื่อมท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียไปบำบัดยังโรงควบคุมคุณภาพน้ำกทม. ส่วนอาคารที่อยู่นอกพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียกทม. 1,307 แห่ง จะส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Onsite สำหรับการติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่ 21 เขตริมคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยในปี 2565 มีเป้าหมายติดตั้งถังดักไขมันทั้งสิ้น 2,877 ถัง ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 2,590 ถัง คิดเป็น 90.02% (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค.65) ซึ่งในปี 2566 ติดตั้งถังดักไขมัน 5,552 ถัง ปี 2567 ติดตั้งถังดักไขมัน 4,938 ถัง ปี 2568 ติดตั้งถังดักไขมัน 4,481 ถัง รวมติดตั้งถังดักไขมันทั้งสิ้น 17,548 ถัง ส่วนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการอาคารประเภท ค. ในพื้นที่รัศมี 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา จำนวน 205 แห่ง ไม่ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 55 แห่ง ตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 59 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 14 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 45 แห่ง และรอผลการวิเคราะห์ 91 แห่ง

สำหรับการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางของตลาดประเภทที่ 1 (รัฐและเอกชน) จำนวน 47 แห่ง สำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดที่มีระบบบำบัดน้ำเสียและจุดเชื่อมท่อ จำนวน 20 แห่ง และตรวจสอบจุดที่สามารถเชื่อมท่อให้ตลาดที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 27 แห่ง ในส่วนของตลาดจำนวน 12 แห่ง ในการกำกับดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างออกแบบและประมาณราคาในการเชื่อมท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม. การติดตั้งถังดักไขมันของสำนักงานตลาด ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมันขนาด 60 ลิตร 15 ชุด บริเวณตลาดประชานิเวศน์ 1

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวก่อสร้างเขื่อน ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างเขื่อน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ รวมทั้งเร่งติดตั้งถังดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลอง เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง นอกจากนี้ให้พิจารณาแนวทางในการขอความร่วมมือ กำหนดรูปแบบการดำเนินการกับอาคารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ระบบการระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพภาพตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งต่อไป

ในการประชุมวันนี้มี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิต ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom Meetings (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น