ยธ.โดยกรมพินิจฯผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ ฯ /ปัญญาภิวิฒน์ ให้โอกาสสร้างอนาคตเยาวชนผู้ก้าวพลาด..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยธ.โดยกรมพินิจฯผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ ฯ /ปัญญาภิวิฒน์ ให้โอกาสสร้างอนาคตเยาวชนผู้ก้าวพลาด..Dเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565  เวลา 14.00 น. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานใน "พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์" โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือ นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุม 7-01 ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรม

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้กับผู้กระทำผิด โดยการสนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไข บำบัด พื้นฟู การให้โอกาสในด้านการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ ตลอดจนสร้างโอกาส ในการเข้าถึงการมีงานทำ เพื่อให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลาความร่วมมือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  ถึงปีการศึกษา 2565  กรมพินิจฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จึงมีความเห็นร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานการแก้ไข บำบัด พื้นฟู อย่างต่อเนื่องและเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงานด้านการขายปลีกและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการรองรับการจ้างงานให้กับเด็กและเยาวชนหลังปล่อย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ปรับตัวเข้าสู่สังคมตามเป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และมีความยินดีที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ในการสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ปรับตัวในทางที่ดีเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ ซึ่งถือเป็นปณิธานของทั้ง 3 หน่วยงานในการทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน และจะยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น