ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม..D

เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของประเทศไทย

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้คือ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรให้แก่ผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป เช่น สถานที่ตั้งของฟาร์มต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถขนส่งสุกร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวก ไม่อยู่ในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังได้ มีแหล่งน้ำที่สะอาดและใช้ได้เพียงพอ มีพื้นที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมไม่หนาแน่นจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในฟาร์ม

ทั้งนี้ได้กำหนดวันใช้บังคับตามขนาดและประเภทของฟาร์มสุกรดังนี้ ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500-1,499 ตัว หรือ เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 95-119 ตัว ซึ่งจัดเป็นฟาร์มขนาดกลาง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไป หรือเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป จัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบปศุสัตว์อินทรีย์และหมูหลุมที่รับรองโดยกรมปศุสัตว์

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า การกำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตรใดเป็นมาตรฐานบังคับจะส่งผลให้ผู้ที่จะผลิต ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเกษตรนั้นได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับในอนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้นก่อน รวมทั้งต้องมีใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน โดยหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ปรับไม่เกิน 300,000 บาทในกรณีเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่มีใบอนุญาต หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นมาตรฐานบังคับไม่มีใบรับรองมาตรฐาน

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงสุกรมากกว่า 160,000 รายทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรขึ้น และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น