เพชรบูรณ์ นำคณะนักพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯครบ 60 ปี/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เพชรบูรณ์ นำคณะนักพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯครบ 60 ปี/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565

จังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะนักพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565 พร้อมนำผลผลิตจาก โคก หนอง นา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565 ณ ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา หมู่ที่ 3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรม นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายสมร อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงครอบครัวของผู้ที่ต้องประสบความสูญเสีย

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 จังหวัดเพชรบูรณ์มีความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งบริบทโลก และสังคมไทย ในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้ทำให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมแนวคิดด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็ง ผนึกกำลังร่วมกับกลไก 3 5 7 (3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย) และพลัง “บวร บรม ครบ” ขยายผลสู่การเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2565 ประกอบด้วย การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีใจความสำคัญว่า “ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ที่มีคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้ปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนสู่คนรุ่นต่อไป บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนไปใช้ เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับคนในชุมชน” จากนั้น มีพิธีทำบุญทางศาสนา โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ในหลักการ สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์ที่สมาชิกควรรู้” โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรม มาให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แบ่งปัน “ผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา” สู่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับมอบผลผลิตที่ได้จากการแบ่งปันของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โคก หนอง นา) ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานเครือข่าย OTOP ซึ่งได้นำไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ

“ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปแปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โคก หนอง นา) หมู่ที่ 3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ด้วยการปลูกหลุมพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สานสัมพันธ์ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID -19 ตามประกาศฯ คำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด” ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าว

ข้อมูลจาก: ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุขHappyCreation #เพชรบูรณ์พอเพียง #มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย #สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#130ปีกระทรวงมหาดไทย #130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGforAll@Kmitl
#SEPtoSDGs #SDGsforAll #ChangeforGood

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad