มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผนึกกำลัง อว. ลงนาม MOU เพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ผนึกกำลัง อว. ลงนาม MOU เพื่อการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการดำเนินการว่าด้วย "การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” เพื่อร่วมกันบูรณาการ พัฒนาทักษะอนาคตที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา วางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า "การดำเนินการว่าด้วยโครงการการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายของกระทรวง อว. ดำเนินงานขึ้นภายใต้นโยบายซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ศักยภาพ ประสิทธิภาพของกำลังคนให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคการผลิตในอนาคต เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค มีความใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่น มีข้อมูลต่าง ๆ ในระดับชุมชน และเข้าใจปัญหาของชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกับการร่วมมือในจังหวัด


ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนในภาคการผลิต ทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น ซึ่งในโครงการนี้จะมีการจัดทำหลักสูตรในระยะสั้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อกระจายวิทยากรให้กับพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และแนวทางในการพัฒนาครั้งนี้เราจะสร้างพลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งตามนโยบายของกระทรวง อว.

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการลงนามครั้งนี้จะทำให้เกิดผลโดยประจักษ์ และสามารถพัฒนาสมรรถนะของคนในภาคมหาวิทยาลัย พัฒนาสมรรถนะของคนในภาคการเกษตรรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการให้มีความสามารถสูงขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ต้องขอบคุณทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้งบประมาณเพื่อเป็นทรัพยากรในการทำงานและพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตของประเทศ”

และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม กล่าวเสริมว่า "นโยบายของท่านเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ยกเลิกกรอบเวลาสำเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา การเรียนข้ามสถาบันการศึกษา การมีธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติ มี Sand box ซึ่งภายใต้การดูแลของท่านสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ล้วนเป็นโอกาสทองมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ทะลวงข้อจำกัดทั้งหมดที่มี ทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

"เรื่องราวแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการที่พัฒนากำลังคน BCG ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ EEC เป็นตัวอย่างสำคัญในการที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏในส่วนอื่น ๆ ดิฉันคิดว่าในส่วนนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตามปณิธานที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ตามกลุ่มที่ได้รับผิดชอบต่อไป”

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือการดำเนินการ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ถือเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับสมรรถนะกำลังคน ให้เป็นทุนทางปัญญาของท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad