เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุสากล 1 ต.ค. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพ สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุสากล 1 ต.ค.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงานวันผู้สูงอายุสากล ซึ่งเครือข่ายพลังผู้สูงวัย ประกอบด้วย ชมรมและองค์กรด้านผู้สูงอายุ 16 องค์กร โดยมีองค์กร HelpAge International เป็นที่ปรึกษา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประชาสังคม และกรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 
ทั้งนี้เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2565 เป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายพลังผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้มีพื้นที่แสดงออก พบปะสังสรรค์ แบ่งปันความรู้ สิ่งของ และการบริการต่าง ๆ ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ”ผู้สูงอายุกับรัฐสวัสดิการ”

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า การจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลวันนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุว่าได้สร้างคุณประโยชน์ และคุณงามความดีไว้มากมาย เครือข่ายพลังผู้สูงวัยและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองงานวันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคม 2565 นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกทำกิจกรรมร่วมกัน หาองค์ความรู้และบริการสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมที่มีการเชื่อมโยงของคนหลากหลายวัยในสังคมสูงอายุให้มีความเอื้ออาทร และใส่ใจดูแลกัน ขอชื่นชมและขอบคุณทุกกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานให้ผู้สูงอายุได้มีความภาคภูมิใจ มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ และมีความสุข

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และให้คนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่ได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับสังคมมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักอนามัย กทม. อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม-We Fair กลุ่มภาคีเครือข่ายพลังผู้สูงวัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น