กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่” ในระบบ TPMAP จำนวน 61,468 ครัว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่” ในระบบ TPMAP จำนวน 61,468 ครัว


เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา จำนวน 40 คน และมอบบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรังสู่ความอยู่ดีมีสุข จำนวน 2 ครัวเรือน


นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเน้นการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมในทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง พม. ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เพียงลำพัง จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” หรือ อพม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายนายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตรัง มีจำนวนครัวเรือนเปราะบาง ในระบบ TPMAP จำนวน 61,468 ครัวเรือน และมีอพม. จำนวน 3,244 คน ซึ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลถึงสิทธิ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ ของกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สำหรับในวันนี้ ได้มอบบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรังสู่ความอยู่ดีมีสุข และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง จำนวน 2 หลังนายอนันต์ ได้กล่าวขอบคุณ อพม. ทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 หรือผ่านระบบ ESS Help me กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad