มอบรางวัลผลงานการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุค DIGITAL ระดับอุดมศึกษา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มอบรางวัลผลงานการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุค DIGITAL ระดับอุดมศึกษา


กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนจัดงานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลผลงานการประกวดแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล ระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill-Upskill-Newskill) ณ Central Ayutthaya Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   


นายประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ดึงดูด เพิ่มมูลค่า และเข้าถึงตลาด/กลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขึ้นในยุค New Normal และเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษา/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการก้าวเข้าสู่โลกและการตลาด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของตลาดธุรกิจที่ต้องการความสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ในการพัฒนาสินค้า  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ส่งเสริมการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเพิ่มมากขึ้น

นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคประชาสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความยิ่งใหญ่ให้สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น