กรมกิจการสตรีฯร่วมมือ ลอรีอัล ประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีไทย....D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กรมกิจการสตรีฯร่วมมือ ลอรีอัล ประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีไทย....D


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้แทนจาก ลอรีอัล ประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Social Room โรงแรม W Bangkok ถ. สาทรเหนือ กรุงเทพฯ


นางจินตนา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยได้ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี มีเป้าหมายในการส่งเสริมสถานภาพ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว รวมถึงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ที่ช่วยในการฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้มีทักษะทางอาชีพ และเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์ การบริหารธุรกิจ การเงิน และทักษะชีวิตในเรื่องต่าง ๆ เช่นความเสมอภาคระหว่างเพศ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง การอยู่ในสังคม การเคารพความแตกต่าง เป็นต้น ด้วยการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย


เมื่ออบรมจบหลักสูตรแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้นด้วย ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด


คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต่อไปว่า “โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัล กรุ๊ป ในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก โดยบริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 2030 “L’Oréal For The Future” ที่มีการทำงานทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับในประเทศไทยเรามีการทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพสตรี สร้างความตระหนักรู้ปัญหาด้านสังคม การช่วยเหลือชุมชน และสร้างโอกาสด้านอาชีพ โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนดำเนินงานหลากหลายโครงการ เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อสามารถขยายโครงการ Beauty for a Better Life ช่วยให้สตรีและผู้ขาดโอกาสได้เข้าถึงความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยทักษะอาชีพเสริมสวยจากโครงการนี้ สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างผมได้จริง สามารถสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการ”


คุณอรอนงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Beauty for a Better Life เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล โดยมีการดำเนินงานในกว่า 27 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยที่ผ่านมาลอรีอัล ประเทศไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง สำหรับความร่วมมือระหว่าง สค. กับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life มีระยะเวลาความร่วมมืออยู่ที่ 3 ปี โดยตั้งเป้าให้การอบรมจำนวน 500 คน ซึ่งตลอดความร่วมมือจะมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้สตรีและผู้ขาดโอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น


ดังนี้
1. จัดอบรม Train the Trainers เพื่อเสริมทักษะด้วยหลักสูตรของลอรีอัล ให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากหน่วยงานของ สค. ทั้งในด้านทฤษฎี เทคนิคการทำสีใหม่ และทักษะ soft skill เพื่อนำความรู้มาใช้ในการอบรมนักเรียนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

2. จัดอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรระยะสั้น (120 ชั่วโมง) ให้แก่ สตรี ผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี โดยดำเนินการจัดอบรมรุ่นละ 20-24 คน โดยรุ่นที่ 1 ได้ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มอบรมวันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2566 นำร่องที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน และจะขยายต่อไปยังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวอีก 7 แห่งที่มีความพร้อมในเรื่องสถานที่และบริบทเชิงพื้นที่ เช่น ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น โดยมีเป้าหมายอบรม 500 คน ในระยะเวลา 3 ปี ทั่วประเทศ ซึ่งตลอดความร่วมมือนี้ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จะให้การสนับสนุนในด้านการจัดอบรม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนรวมถึงสนับสนุนบุคลากรเข้าช่วยสอนตลอดหลักสูตรในช่วงแรกเพื่อให้คำแนะนำและดูแลการฝึกอบรมเพื่อให้โครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านมาตรฐานการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม


สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม คือ สตรีผู้ที่ขาดอาชีพ รายได้ สตรีกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐ ที่มีอายุระหว่าง 15 - 50 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a Better Life

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย รุ่นที่ 2 สามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ได้ทาง Website และ Facebook ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยการอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น