พม. ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พม. ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของงานฯ อีกทั้งกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกสตรีไทยดีเด่นและคณะบุคคลต่างๆ ทั้งนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


นายอนุกูล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 และพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ดังนี้ 1) พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้ 2) พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร 3) “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผู้มีความนุ่มนวลอ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้ง ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป และ 4) พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัว สังคม และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ อย่างต่อเนื่อง


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อให้สตรีไทยเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคม และเป็นการกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย กระทรวง พม. ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2566 มีการจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีและเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทยที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ นับเป็นวันสำคัญของสตรีไทย โดยมีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 150 คน อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับสตรีไทยทุกคนมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสมผสานในรูปแบบ Light Art Gallery ซึ่งประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3) นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 4) นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 5) นิทรรศการ 8 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวง พม. อีกทั้งมีกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายได้แก่ ร้านโกลเด้น เพลซ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น