พม.ยะลา บูรณาการ อำเภอบันนังสตา พร้อมเครือข่าย ติดตามและส่งมอบบ้านชายแดนใต้...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม.ยะลา บูรณาการ อำเภอบันนังสตา พร้อมเครือข่าย ติดตามและส่งมอบบ้านชายแดนใต้...D


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฎฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา/ผอ.ศปก.อำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พมจ.ยะลา) นายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา นางสาวพัชรี ไทรทอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา พ.อ. กฤษณะ น้ำแก้ว ผบ.ฉก.ทพ.30 นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตลิ่งชัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ อพม. ร่วมลงพื้นที่ติดตามพร้อมส่งมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2565


นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ (พมจ.ยะลา) กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 156 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นายมนตรี กล่าวต่อไปว่า อำเภอบันนังสตา ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง ในส่วนของกระบวนการซ่อมแซ่มจะไม่ได้ใช้งบประมาณ ทั้งนี้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้ลงติดตามพร้อมส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย หลังที่ 1 นางสาวเอ นามสมมุติ อายุ 37 ปี สถานภาพ สมรส อาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยว รายได้ 300 บาท/วัน ส่วนสามีประกอบอาชีพกรีดยางพารา รายได้ไม่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ อยู่ระหว่างการสร้างบ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านของพ่อแม่ ซึ่งอยู่ด้วยกัน 4 ครอบครัว จำนวน 10 คน สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีความต้องการต่อเติมประตู หน้าต่าง และปูพื้นบ้าน


หลังที่ 2 นายบี นามสมมุติ อายุ 49 ปี สถานภาพ สมรส อาศัยกันอยู่ จำนวน 4 คน ประกอบด้วยตนเอง ภรรยา และบุตร 2 คน อาชีพรับจ้างก่อสร้าง รายได้ 300บาท/วัน ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้ สภาพบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ ทรุดโทรม ไม่คงทน ผนังผุ หลังคารั่ว มีความต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้าน
พ.อ. กฤษณะ น้ำแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกำลังพลในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยได้สนับสนุนกำลังพลเข้ามาช่วยในการซ่อมแซ่มบ้าน และในวันนี้ได้นำถุงยังชีพและชุดเครื่องนอน ร่วมมอบให้กลุ่มเป้าหมาย
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น