กระทรวง พม. ร่วมขับเคลื่อน SDG11 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กระทรวง พม. ร่วมขับเคลื่อน SDG11 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวซาราห์ บินเยาะห์ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการบรรลุ SDG11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) ร่วมกับนายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) และกระทรวงการต่างประเทศ (กต) ในการประชุม High Level Political Forum - HLPF 2023 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก


โดยระหว่างการประชุมดังกล่าว มีการอภิปรายของผู้แทนระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ ( UN-Habitat, IOM, และ SLoCaT) รวมถึงการนำเสนอรายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านเมืองและที่อยู่อาศัย และความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อบรรลุเมืองที่ครอบคลุม ปลอดภัย และยั่งยืน ของ UN DESA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อท้าทายในการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยในชุมชนแออัดเนื่องจากการขยายตัวของเมือง การเข้าถึงการขนส่ง ปัญหามลพิษทางอากาศ ฯลฯ และได้เน้นย้ำว่านโยบายการพัฒนาเมืองควรมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) บริการขั้นพื้นฐาน - basic services 2) การพัฒนาที่อยู่อาศัย - housing 3) ระบบการขนส่ง - transportation และ 4) พื้นที่สีเขียว - green space ทั้งนี้ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันความคืบหน้าการดำเนินนโยบายด้านเมืองและที่อยู่อาศัย และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านผังเมืองการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ ที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เพื่อบรรลุ SDG11 ภายใน ค.ศ. 2030 และนอกจากการแบ่งปันประสบการณ์จากประเทศสมาชิกแล้ว การประชุมดังกล่าวยังมีการแสดงความเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คนพิการ เยาวชน และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเห็นพ้องกันว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่น ชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มเป็นกุญเเจสำคัญของการบรรลุการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครและพื้นที่ใดไว้ข้างหลัง


นางสาวซาราห์ บินเยาะห์ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม และผู้แทน พม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน : การนำ SDG11 ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคณะผู้เเทนสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเพื่อนำเสนอรายงานการศึกษาประเด็นดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงข้อท้าทายการดำเนินงานซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งผู้อภิปรายได้กล่าวถึงข้อท้าทายด้านการจัดเก็บข้อมูลและการวัดผล การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล การดำเนินการในพื้นที่ที่มีความแออัดสูง การระดมทุนและการจัดสรรงบประมาณ และได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานระดับพื้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนและการจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างเหมาะสมสามารถส่งผลในหลายมิติ เช่น การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ การศึกษา รายได้ สุขภาพ และการลดลงของอาชญากรรม เป็นต้น จากนั้น นางสาวซาราห์ฯ พร้อมด้วยผู้แทน พม. สศช. และ กต. ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อความท้าทายในการผลักดัน 2030 Agenda และ SDGs สำหรับประเทศรายได้ปานกลาง และการหารือระดับสูงหัวข้อประสบการณ์จากประเทศที่ได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad