พม. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Well-being Promotion for Persons with Disabilities through Innovation and Sustainable Development) โดยมี ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรด้านคนพิการ คนพิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี


นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 74 แห่ง ภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวผ่านการพัฒนางานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก และการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2552 โดยในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ได้นำเสนอ ผลงานวิชาการ วิจัย และงานนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มากกว่า 270 เรื่อง


นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 15 นี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเจ้าภาพหลัก พร้อมด้วย สถาบันการศึกษา องค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย วิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโอกาสให้องค์กรคนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงสื่อสารความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะ ผ่านงานสัมมนาวิชาการในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย 1) การมอบธงเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาวิชาการฯ ในปี 2567 2) การนำเสนอบทความทางวิชาการ และพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการนำเสนอบทความทางวิชาการ และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการ 3) การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “Well-being Promotion for Persons with Disabilities through Sustainable Innovation” โดย นายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านขยายความร่วมมือและพันธกิจ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ หัวข้อ “The Social Movement of Disability in the Disruptive World” โดย Mrs.Yukiko Nakanishi (DPI-AP) 4) เวที Ted Talk หัวข้อ “ความเสมอภาคและสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ” และ 5) การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีด้านคนพิการ โดยองค์กรด้านคนพิการ และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการที่เกี่ยวข้อง


“งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ เป็นก้าวสำคัญทางวิชาการที่จะสานต่อเจตนารมณ์ต่อยอดการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านคนพิการ เพื่อทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย และหวังว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับประโยชน์และนำผลงานไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป” นางสาวสราญภัทร กล่าวในตอนท้าย  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น