พม. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เพื่อเป็นทูตฯผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เพื่อเป็นทูตฯผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม...D


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 18 – 33 ปี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2566 (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลในอาเซียน เปิดโอกาสให้เยาวชนทำหน้าที่ในฐานะทูตเยาวชนเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 หรือเมื่อมีผู้สมัครเกิน 200 คน จะปิดการรับสมัครทันที โดยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วงกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 และ 19 พฤศจิกายน 2566 2. ช่วงกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2566

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
2. มีอายุระหว่าง 18 – 33 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2533 – 1 เมษายน 2548)
3. เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
6. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
7. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)
8. สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักการทำงานเป็นทีมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
9. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดและร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
10. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน ยกเว้นในรูปแบบออนไลน์

โดยผู้สมัครต้องเขียนบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หัวข้อ “สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ และการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษเอ 4 พร้อมทั้งนำส่ง ลิงก์ Link คลิปวีดีโอแนะนำตัว แสดงความสามารถ และบอกถึงจุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมโครงการ มีความยาวไม่เกิน 3 นาที ใส่บทบรรยายให้ถูกต้อง โดยเอกสารผู้สมัครต้องรวบรวมส่งผ่านช่องทาง Google Form ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นก่อนการสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน หรือเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรอบคัดเลือกใบสมัครและคลิปวิดีโอ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://dcy.go.th/content/1636517892439/1689823907408 และติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง Website Facebook Instagram กรมกิจการเด็กและเยาวชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 253 9115

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad