พม. ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พม. ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แถลงข่าวจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทาน แนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2566 นี้ ได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญ พระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทยอันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทย ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมต่อไป สำหรับปีนี้ในส่วนของกระทรวง พม. จะมีการจัดบูธนิทรรศการภายในงาน ซึ่งนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของกระทรวง โดยนำเอาทั้ง 9 หน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. มาไว้ในงานทั้งหมด และนำเสนอผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้การชมนิทรรศการมีความน่าสนใจมากขึ้น มีการนำเอามัลติมีเดียมาช่วยส่งต่อเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น และที่สำคัญ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จะนำผลิตภัณฑ์จาก 8 ศูนย์มาจัดแสดง โดยเป็นสินค้าจากภูมิปัญญา งานฝีมือของคนไทย ที่คิดค้นและต่อยอดขึ้น รวมถึงการสาธิตการปั่นด้ายที่จะมาจำลองให้ชมในวันงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนำเสนอบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน Application เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงง่ายขึ้น


นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า สำหรับปี 2566 เราได้มอบรางวัลให้กับสตรีไทยดีเด่นทั้งหมด 150 คน แบ่งเป็น 1. ประเภทสรรหา 10 คน 2. ประเภทองค์กร 82 คน และ 3. ประเภทจังหวัด 58 คน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นนั้น ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น เป็นสตรีไทยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต มีสถานภาพครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นสตรีที่มีการพัฒนาตนเองและครอบครัว มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และมีจิตใจที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไป สำหรับการจัดงานปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสตรีไทย ประจำปี 2566 และพระราชทานเกียรติบัตรให้กับสตรีไทยดีเด่น จำนวน 150 คน ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบของ Light Art Gallery ที่มีความแปลกใหม่ และสวยงาม ได้แก่ 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3) นิทรรศการกระทรวง พม. และ 4) นิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์จากร้านโกลเด้น เพลซ 2) มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ 4) การแสดงสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายสตรี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด งานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 (NBT) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad