พม. หนุนสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน...D


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พร้อมมอบนโยบายการยกระดับการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญร่วมบรรยายสร้างความรู้ ได้แก่ นางณัฐสิณี กุลละวณิชย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รศ.อภิญญา เวชยชัย และ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา กรรมการสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย และผู้บริหาร Application Kidscareplus และนางอัจฉริยา ทวีสุข ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กระทรวง พม. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายอนุกูล กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลเด็กสำหรับครอบครัวที่ไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากผู้ปกครองมีความจำเป็นในการทำงานหารายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาเด็กให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน มีกลไกการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสถานรองรับเด็กเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย และเชื่อมโยงการทำงานให้เกิดระบบการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจำเป็นต้องมีบทบาทและใช้กลไกระดับจังหวัดในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยเด็กต้องเป็นความสำคัญลำดับแรก ภายใต้การดูแลและอำนวยประโยชน์จากรัฐ นำไปสู่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น