พม. ดึงภาควิชาการ จับชีพจรพรรคการเมืองกับนโยบายทางสังคม มุ่งยกระดับการคุ้มครองคนทุกช่วงวัย ร่วมเสวนา Policy Dialogue - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. ดึงภาควิชาการ จับชีพจรพรรคการเมืองกับนโยบายทางสังคม มุ่งยกระดับการคุ้มครองคนทุกช่วงวัย ร่วมเสวนา Policy Dialogue


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมเวทีเสวนาทางนโยบาย (Policy Dialogue) หัวข้อ “ทิศทาง พม. ท่ามกลางกระแสนโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคม” กับคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามบทบาทภารกิจของกระทรวง พม. ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก กรุงเทพมหานครนายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ให้ความสำคัญต่อการยกระดับระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยเพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุค VUCA World ที่สังคมมีความซับซ้อนและไม่แน่นอน รวมถึงปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB พบว่าค่าใช้จ่ายของประเทศไทยด้านการคุ้มครองทางสังคมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อยู่ที่ 5.1% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 7.5% ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ 24% สำหรับประเทศที่มีรายได้สูง นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการด้านการคุ้มครองทางสังคมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแบบพุ่งเป้า (Targeting) จึงทำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องของการตกหล่น (Exclusion error) “คนที่จนจริง แต่ไม่ได้การคุ้มครอง” และการรั่วไหล (Inclusion error) “คนที่จนไม่จริง แต่ได้รับสวัสดิการ” ดังนั้น การยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและการผลักดันจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคการเมือง ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมประชาคมนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ เวทีเสวนามีการหารือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลายต่อทิศทางของกระทรวง พม. ในการพัฒนานโยบายด้านการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยคำนึงถึงทิศทางและแนวโน้มของการจัดทำนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ประเด็นเชิงนโยบายที่มีการหารือครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) ข้อเสนอนโยบายด้านเด็ก ได้แก่ การดูแลแม่และเด็กตั้งแต่ 270 วันแรกของชีวิต 2) ข้อเสนอนโยบายด้านวัยแรงงาน ได้แก่ การเพิ่มเบี้ยความพิการ และ 3) ข้อเสนอนโยบายด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ ระบบบำนาญถ้วนหน้า


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนาครั้งนี้ ไปประมวล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อเสนอนโยบายสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ประกอบการพิจารณาประกาศเป็นนโยบายของกระทรวง พม. เพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad