พม.ตรัง หนุนเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ขอความช่วยเหลือ 1300 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม.ตรัง หนุนเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ขอความช่วยเหลือ 1300


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางจิรพา เรนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนทุกวัย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 53 คน กิจกรรมประกอบด้วย มอบโล่สดุดียกย่องและเชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ดีกล่อม ผู้สูงอายุตำบลท่างิ้ว พร้อมทั้งการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร”
 


นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญา และมีชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตอาสา พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ขาดโอกาส ขาดพื้นที่ในสังคม ขาดงบประมาณ และช่องทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญาทำให้สังคมเข้าไม่ถึงความรู้ที่มีคุณค่า ในขณะที่ผู้เป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง นำศักยภาพ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้ง ภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มาสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขได้บริหารกาย จิต สังคม เป็นบุคคลที่พัฒนา ไปตามกาลสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพึ่งตนเองได้และสามารถเป็นพลังให้การพึ่งพาแก่ชุมชนและสังคมได้


ทั้งนี้ พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad