พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2566 จุดประกายพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2566 จุดประกายพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 14


เมื่อวันที่  21 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2023 ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นายจุติ กล่าวว่า สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (International Federation of Social Workers : IFSW) ได้กำหนดให้วันอังคารของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) สำหรับ ปี 2566 ทาง IFSW ได้กำหนด Theme งาน คือ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน” (Respecting diversity through joint social action) เพื่อให้แต่ละประเทศได้นำไปเป็นประเด็นการถกแถลงในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้มีความเหมาะสมตามบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะผู้แทนการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2023 ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (IFSW) สมาคมสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ (IASSW) และสภาสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศ (ICSW) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef)

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและกระตุ้นการเสริมสร้างพลังให้กับสังคม โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ ถือเป็นกำลังสำคัญของกระทรวง พม. ที่มีบทบาทหลักในการป้องกัน แก้ไข พัฒนา และส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทุกคน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม กระทรวง พม. จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการปฏิบัติคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม นับเป็นความท้าทายที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องรับมือในการทำงานในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ Theme งานวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2566 คือ “เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน” (Respecting diversity through joint social action) วันสังคมสงเคราะห์โลก
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น