พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่ จ.พัทลุง มุ่งคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในพื้นที่ จ.พัทลุง มุ่งคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก...D


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวภณา ชูเก็น รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกม่วง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดพัทลุง ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงนางสาวซาราห์ กล่าวว่า กระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและการสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมสำหรับเด็กในบริบทเชิงพื้นที่ จึงได้มีการพัฒนาโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" ซึ่งประกอบด้วย Creative (สร้างสรรค์) Comfort (ปลอดภัย) Connected (เชื่อมต่อ) Child-centred (ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง) Community-based (มีชุมชนเป็นฐาน) Fun (สนุก) For All (สำหรับทุกคน) Friendly (เป็นมิตร) Family-focused (ให้ความสำคัญต่อครอบครัว) เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับกลไกที่มีอยู่และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง ซึ่งมีความเข้มแข็งและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “คน” ในทุกช่วงวัย ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของเทศบาลตำบลโคกม่วงนางสาวซาราห์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ นางนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ได้นำเสนอรายละเอียดของโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" และตัวอย่างกิจกรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี ได้แก่ กล่องรับขวัญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-18 ปี ได้แก่ แอปพลิเคชัน “VNjoin” ลาน “ปัน ฟัน แฟร์” และ Family Plus Package โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อโมเดลดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของเด็กในช่วงวัยรุ่น รวมทั้งปัญหายาเสพติด ตลอดจนได้นำเสนอตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการในปัจจุบัน อาทิ โครงการเข้าค่ายฤดูร้อนเพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด (Safe Zone For All) เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนได้แสดงความสนใจแอปพลิเคชัน “VNjoin” พื้นที่สร้างสรรค์ทางออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวขน


นางสาวซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการในระยะถัดไป ที่ประชุมเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการเชิงป้องกันที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย อีกทั้งเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนโมเดล “Child-friendly City” ภายใต้กรอบแนวคิด “5C4F" โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน “VNjoin” เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมความต้องการของเด็กในระดับพื้นที่ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโคกม่วง หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดพัทลุง สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad