พม. จัดเวทีสัมมนานานาชาติ หนุนงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. จัดเวทีสัมมนานานาชาติ หนุนงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติว่าด้วย ”การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 (2nd International Symposium on Social Work and Social Welfare for Sustainable Development) ภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์ คือ ความมั่นคงของโลก” (Human Security is Global Security) เนื่องในโอกาสสัปดาห์สังคมสงเคราะห์ ปี 2566 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. นักสังคมสงเคราะห์ นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ อีกทั้ง มีนักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนจากองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา และผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติว่าด้วย ”การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์ คือ ความมั่นคงของโลก” (Human Security is Global Security) เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านสังคมสงเคราะห์ รวมถึงเสริมสร้างภาคีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคงทางสังคมสำหรับความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดนโยบายการดูแลเด็กด้านเศรษฐกิจ 2) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับความมั่นคงของมนุษย์โลก 3) ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงในบริบทโลกจากการแพร่ระบาดสู่วิถีชีวิตที่สุขภาพดี และ 4) ความมั่นคงทางการเงิน คือ ความมั่นคงของมนุษย์


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคารพความหลากหลาย ผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน นับเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากสามารถช่วยสร้างสังคมที่มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น และเมื่อประชาชนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันแล้ว จะนำแนวคิดและประสบการณ์มากมายสู่การแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมและวิธีคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเชื่อว่าความพยายามในการพัฒนาและความร่วมมือกัน เป็นหนึ่งในเป้าหมายของอาเซียนและกระทรวง พม. เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น