พม. MOU ม.เกษมบัณฑิต สร้างหุ้นส่วนวิชาการ พัฒนาบุคลากร หนุนความมั่นคงของมนุษย์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. MOU ม.เกษมบัณฑิต สร้างหุ้นส่วนวิชาการ พัฒนาบุคลากร หนุนความมั่นคงของมนุษย์


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กระทรวง พม. กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมผู้บริหารระดับสูง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกระทรวง พม. กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นความร่วมมือในการบูรณาการด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย การให้บริการวิชาการ และบริการสังคมร่วมกัน โดยกระทรวง พม. จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ มุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวง พม. “ประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 2) เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และ 4) ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จำเป็นต้องปลูกฝังบุคลากรให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรและการบริการทางวิชาการร่วมกัน อาทิ การฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคมของประเทศ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่คำนึงถึงคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ กับกระทรวง พม. ที่คำนึงถึงการสร้างคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง อีกทั้งการใช้องค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ทำงานเชิงรุก ไม่ใช่เพียงทฤษฎี ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่สามารถปรับตามสภาพสังคมแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลคนทุกช่วงวัย ดังนั้น จึงทำให้เกิดประโยชน์กับคนมหาศาลและชุมชนที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ ซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีปัญหามากมาย โดยเฉพาะคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน สามารถมาขอรับบริการได้ที่หน่วยงานของกระทรวง พม. โดยจะมีการวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือ ทั้งปัญหาด้านจิตวิทยา อาชีพ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนจากระดับพึ่งพามาสู่พอเพียง ซึ่งจะต้องทำให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนในระยะยาวที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า ถ้าสร้างบุคลากรให้เข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติ จะเข้มแข็งตามไปด้วย  #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad