รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก พร้อมหนุนครู นักเรียน เป็น CM ช่วยดูแลผู้ประสบปัญหารายกรณี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก พร้อมหนุนครู นักเรียน เป็น CM ช่วยดูแลผู้ประสบปัญหารายกรณี

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมในทุกมิติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จากการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กและผู้สูงอายุประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์และเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (กรณีสงเคราะห์รายบุคคล) ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. พร้อมคณะผู้บริหาร นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วม


นายจุติ กล่าวว่า เป้าหมายของการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเป้าหมายหลักคือทำให้ประชาชนเป็นสุข ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการตั้งศูนย์ฯ ในโรงเรียนนั้น สามารถตอบหลายโจทย์ อาทิ ความปลอดภัยในโรงเรียน การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ มี 17 ชุมชนล้อมรอบ และมีประชาชนเกือบ 30,000 คน ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมี กทม. เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหา ปลัดกระทรวง พม. เป็นพี่เลี้ยงด้วยตนเอง ครูเป็น CM (Case Manager) คอยดูแลรายกรณีที่มีมากถึงร้อยละ 40 ของครูทั้งหมด ประธานชุมชนที่เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ และ อพม. ในชุมชน อีกทั้งนักเรียนจะตั้งกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกทั้งหมด 2,000 คน ทำให้เวลามีปัญหาเดือดร้อน จะได้แก้ไขอย่างรวดเร็ว


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ถ้าศูนย์แห่งนี้ทำได้ดีแล้ว กระทรวง พม. จะขยายผลไปทำที่โรงเรียนอื่นต่อไป ซึ่งองค์ประกอบความสำเร็จจากโรงเรียนแห่งนี้ คือ นักเรียนมีความพร้อมมาก มีความรัก ความปรารถนาดีต่อชุมชน และเด็กทุกคนอยากมีส่วนร่วม อยากมีอนาคตที่ดี ซึ่งเราไม่ได้คิดว่า ต้องสร้างนักเรียนเหรียญทอง แต่จะสร้างนักเรียนดี คนดี จาก 17 ชุมชุน ให้ได้ ถึงแม้ว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตั้งอยู่ในโรงเรียนที่จะปิดในวันหยุด แต่ขอให้คิดว่าโทรศัพท์มือถือ และ อพม. ที่กระจายอยู่ทุกชุมชน รวมทั้งนักเรียนอีก 2000 คน จะเป็นอาสาสมัครที่คอยรับฟังปัญหาต่างๆ และทำงานทุกวัน 24 ชั่วโมง เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวและชุมชนของตัวเองที่ต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) และการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 58 คน เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ จำนวน 50 คน เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย และถุงกำลังใจที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 30 ถุง นอกจากนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ “ขนมปลากริม ฟักทองมันม่วงมะพร้าวอ่อน” #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น