UCLG ASPAC เชิญชวนผู้ว่าฯ กทม.เป็นสมาชิกองค์การร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเมืองกับผู้นำต่างเมือง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

UCLG ASPAC เชิญชวนผู้ว่าฯ กทม.เป็นสมาชิกองค์การร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเมืองกับผู้นำต่างเมือง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร. เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการองค์การ United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) และนายอัลดริน จันดรา รุสดียันโต ผู้ช่วยผู้บริหารของเลขาธิการองค์การฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์การ UCLG ASPAC ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วัฒนธรรม การกำหนดยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ การเงินระดับท้องถิ่น ความเสมอภาคทางเพศ การเสริมสร้างภาวะผู้นำสตรี การเสริมพลังสตรี ธรรมาภิบาล เป็นต้น รวมถึงการเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาองค์การ UCLG World และเข้าร่วมกิจกรรมระดับผู้นำเมืองขององค์การฯ

UCLG ASPAC ได้เสนอช่วยกทม.ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสมาชิกในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ในการแก้ไขปัญหาเมืองที่กทม.ประสบอยู่ เพื่อให้ประชาชนกทม.มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การจัดการภัยพิบัติ อุทกภัยและดินทรุดตัว มลพิษทางอากาศ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. เช่น การเพิ่มพื้นที่สาธารณะ การท่องเที่ยว ธรรมาภิบาลดิจิทัล ความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมสิทธิสตรีและเยาวชน การขนส่งที่ยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การคัดแยกขยะ เป็นต้น ในการนี้ ผู้ว่าฯกทม. นำเสนอนโยบาย Open Data ซึ่งเป็นสิ่งที่กทม.ให้ความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบัน และยกตัวอย่างระบบ telemedicine ที่ กทม. ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ นอกจากนี้ UCLG ASPAC ยังเสนอให้กทม.ส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมที่องค์การฯจัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะและทุนปริญญาโทที่สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

ทั้งนี้ การหารือความร่วมมือดังกล่าวมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือพร้อมนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น