กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565


สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ กรมการจัดหางาน ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 รับตราสัญลักษณ์สีฟ้า ศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐาน “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี โดยในปีนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ สังกัดกรมการจัดหางาน ได้รับรางวัล ระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มีจำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกและเพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 666 ศูนย์ โดยพิจารณามุมมองสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสถานที่ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน
2. ด้านบุคลากร มีจิตบริการ (Service Mind) ให้บริการด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมั่น
3. ด้านงานที่ให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนบริการมีมาตรฐาน
4. ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมตามภารกิจ โดยทุก ๆ ด้าน ต้องมีมาตรฐาน ในการบริการประชาชน
"กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ มุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตามนโยบายรัฐบาล" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น