ครม. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 16 ก.ย. 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

ครม. รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ต.ค. 64 - 16 ก.ย. 65


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังนี้

1. ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ต.ค. 64) -16 ก.ย. 65 มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,798,308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของวงเงินงบ ฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไปรวม 103 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมด 2.53 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 134,630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.54 ของแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ 9 กันยายน 65)

2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำคัญ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (1 ต.ค. 64 ) -16 ก.ย. 65 ได้แก่ รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 2,415,491 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 96.47) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว 382,817 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.21) และ งบฯ ที่กันไว้เบิกเลื่อมปี (ปีงบฯ 64) เบิกจ่ายแล้ว 193,822 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.82) โดยกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสากิจมีกรอบลงทุน ปี 65 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 65 จำนวน 349,767 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม 236,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของการของแผนเบิกจ่ายสะสม

4. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เป็นโครงการที่รัฐดำเนินการเองจำนวน 82 โครงการมูลค่า 2.1 ล้านล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 36 โครงการ มูลค่า 848,604 ล้านบาทและโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจำนวน 21 โครงการมูลค่า 424,339 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 4 โครงการ มูลค่า 125,390 ล้านบาท

5. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ. 2563 กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท ณ 9 กันยายน 65 จำนวน 1,094 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 950,043 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 97 ของวงเงินอนุมัติ

6. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ เพิ่มเติมพ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 500,000 ล้านบาท ณ 9 กันยายน 65 จำนวน 2,532 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 391,732 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 80 ของวงเงินอนุมัติ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ฯ และการเบิกจ่ายภาครัฐ ประจำปีงบ ฯ 66 ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบ ฯ รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขณะที่ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น