พม. จัดงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. จัดงานวันปกรณ์ 65 ยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

เมื่อวันที่  30 ก.ย. 65 เวลา 14.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในวันปกรณ์ 65 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯนายจุติ กล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่มีความทุ่มเทในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสังคมไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าที่เป็นผู้วางรากฐานและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันจัดงานวันปกรณ์ 65 และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ นางรัศมี สุวรรณหงส์ นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก และนางสาวอพชา ชัยมงคล 2) ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายมาย ไชยนิตย์ นางสาวเจน อาร์นอทร์ (Jane Arnott) นางนุสรา เตียงเกตุ และนางดวงดาว ปรอยกระโทก และ 3) ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 12 ราย ได้แก่ นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นางเกษมศิริ จิตรจุน นางปราณี จันทวร นางยุวดี บำรุงบุตร นายปานชัย แก้วอัมพรดี พ.ต.ท.หญิงสุมน เนื่องจำนงค์ นางสมหมาย เริงสำราญ พลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ นางชลธิชา ชิณวงศ์ นางสาวกรรณิการ์ สรวยสุวรรณ์ นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร และ รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น