รมว.สุชาติ เปิดตัวระบบให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 เพิ่มความสะดวกการใช้บริการภาครัฐ ผ่านระบบ e- Service 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65 นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ เปิดตัวระบบให้-รับสิทธิคนพิการ ม.35 เพิ่มความสะดวกการใช้บริการภาครัฐ ผ่านระบบ e- Service 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65 นี้


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐรับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีDigital Platform ควบคู่กับการขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ สามารถเข้าถึงโอกาส มีงาน มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ ตามนโยบายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน โดยล่าสุดกรมการจัดหางาน ได้เปิดให้บริการระบบการให้สิทธิและขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 ผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางาน อาทิ ระบบไทยมีงานทำ ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และระบบจัดหางานต่างประเทศ โดยนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และคนพิการ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 35 สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

“ระบบ e – Service การให้สิทธิและขอรับสิทธิ์สำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 จะช่วยให้ทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้พิการ สามารถแจ้งการให้และรับสิทธิได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ ยังป้องกันปัญหาการขอรับสิทธิซ้ำซ้อน ด้วยระบบการจับคู่ (matching) โดยผู้พิการที่ขอรับสิทธิ สามารถเลือกประเภทสิทธิที่ต้องการขอรับในระบบ และนายจ้าง/สถานประกอบการ เลือกให้สิทธิกับผู้พิการที่มีความประสงค์รับสิทธิในประเภทสิทธิตรงกันได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 กำหนดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ประสงค์ จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ7.การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนดำเนินการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

“การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐมาช่วยจะทำให้เกิดความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และ ผู้พิการ ในส่วนภาครัฐก็สามารถให้บริการประชาชนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิหากไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อช่วยดำเนินการได้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น