เชียงราย Kick off เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ที่ดอยฮาง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

เชียงราย Kick off เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ที่ดอยฮาง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงกรณี การดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การต่อยอดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ดอยอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายอาชีพสู่การเป็นแม่แบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ การส่งเสริมทักษะและศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ และการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,791 คน และผู้ได้รับประโยชน์ 58,960 คน โดยมี นายอำเภอเมืองเชียงราย พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ย 65 เวลา 09.00 น. ได้มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การต่อยอดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ดอยอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายอาชีพสู่การเป็นแม่แบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับเมตตาจากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ปาฐกถาธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติตามทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความยั่งยืน สำหรับการดำเนินโครงการประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ อาชีพแปรรูปสมุนไพร และอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ ศูนย์ประสานงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา พัฒนาชุมชน CLM จำนวน 15 ไร่ ที่ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีจำนวนเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ 12 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 600 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 7 โครงการ ตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ ตามโมเดลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sufficiency Economy Development Zone for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ ให้สามารถประกอบอาชีพชีพ เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากนำไปสู่ความมั่นคงในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับครัวเรือน และชุมชน และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิด “แก้ได้ หายจน ชีวิตมั่นคง ครอบครัวมั่งคั่ง ชุมชนยั่งยืน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น