สค. จัด Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สค. จัด Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย"


เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน และร่วมเสวนา Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม Ted Tall จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น”การบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่น ที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ในทุกมิติ ลดพื้นที่เสี่ยงต่อครอบครัว” ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการศึกษา สื่อสารมวลชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประเด็น “การจัดการเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อครอบครัวทุกลักษณะ เพื่อสร้าง สุขภาวะและความสมดุลของชีวิตครอบครัว ” ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประเด็น “การส่งเสริมให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมสถานศึกษา ดังกล่าว” นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการนักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคตอาวุโส ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC ประเด็น “การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวทุกช่วงวัย มีทักษะการสื่อสารที่ดี สร้างครอบครัวอบอุ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็น ความสำคัญของสถานที่ทำงานต่อคุณภาพชีวิตของคนทำงาน การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อครอบครัวของคนทำงาน เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และครอบครัว ส่งผลให้มีความผูกพันอันดีต่อสถานที่ทำงานซึ่งกิจกรรม Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการนำเสนอพัฒนาการและผลงานของกระทรวง พม. ในมิติที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของกระทรวง พม.📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSRLRYEGu/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น