2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ - สนับสนุนเยาวชนไทย กล้าทำความดี 14 เด็ก - เยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” สนับสนุนคนเก่ง คนกล้า เป็นผู้มีจิตอาสาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม วธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ - สนับสนุนเยาวชนไทย กล้าทำความดี 14 เด็ก - เยาวชน Young Smart : “Young ทำดี” สนับสนุนคนเก่ง คนกล้า เป็นผู้มีจิตอาสาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงได้รับการยอมรับของสาธารณชนเพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Young Smart : “Young ทำดี” ระดับประเทศ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษาต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้เป็นคนดี คนเก่งและคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขั้นตอนการคัดเลือกมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” และคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” พิจารณาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Young Smart : “Young ทำดี” ระดับประเทศ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านต่างๆ เช่น ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เด็กและเยาวชนต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ดนตรี ความเป็นผู้นำ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมอื่น ๆ และการเป็นจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นการยอมรับของสาธารณชนระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นต้น

“กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่า 152 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร Young Smart : “Young ทำดี” ระดับประเทศเสร็จเรียบร้อย โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ประเภทเด็ก จำนวน 6 คน ได้แก่ เด็กหญิงพรหมภัสสร ธีรดิฐพรภักดี เด็กหญิงภาวิดา เทียมชีวะศิลป์ เด็กหญิงอินทิรา ณรงค์เดชา เด็กหญิงลัลน์ญดา ชาญจิตรเลขา เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองประเสริฐ และเด็กหญิงวฤยดา รักพ่วง และประเภทเยาวชน จำนวน 8 คน ได้แก่ นายโชติพัฒน์ ล่ำซำ นางสาวเอสมีร่า อูญาณ นางสาวปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา นายอินทัช โมนยะกุล นายยศกร ช่วยชาตรี นายเสกสรรค์ สุขสวัสดิ์ นางสาวจุฑาทิพย์ จันทรวงค์ และนายธนกฤต ใจแน่น ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2565 “2 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น