พม. มอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. มอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรกระทรวง พม. ที่จะเกษียณอายุราชการซึ่งรับราชการจนครบเกษียณ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประชาชน และสังคม โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรภาครัฐทั้ง “ข้าราชการ” “พนักงานรัฐวิสาหกิจ” รวมถึง “ลูกจ้างประจำ” เพราะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งความสำเร็จในการบริหารประเทศ เกิดจากบุคลากรภาครัฐอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและความผาสุกร่มเย็นแก่ประชาชน ทั้งนี้ การเกษียณอายุเป็นวิถีของทางราชการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการมาอย่างยาวนานนั้น นับได้ว่าทุกท่านมีความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้อุทิศตนและเวลาแก่ทางราชการอย่างยิ่ง อันนำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการ ประชาชน และสังคม ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านพึงระลึกว่า การรับราชการจนครบเกษียณ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งตนขอชื่นชม ยินดี และขอขอบคุณทุกท่านซึ่งจะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่าน จะมีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคลากรกระทรวง พม. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 214 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 61 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 93 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 60 คน ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) 2) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 3) นายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. 4) นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. และ 5) นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น