ครม. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for international Council of Museum) ชุดใหม่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ครม. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for international Council of Museum) ชุดใหม่

ครม. เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for international Council of Museum) ชุดใหม่ ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM) และงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (Thai National Committee for international Council of Museum) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มหน่วยงานที่ภารกิจด้านพิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงรายชื่อกรรมการที่เกษียณและออกจากราชการ ปรับปรุงรายชื่อกรรมการจากกรมศิลปากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ตรงกับตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ยังคงเดิม รายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมาร อธิบดีกรมศิลปากร เป็นรองประธานกรรมการ โดย กรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผู้แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รองอธิบดีกรมศิลปากร (ที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย) ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ : สปาฟา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม) ดังนี้ 1. พิจารณาดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ (ICOM) 2. สนับสนุนและส่งเสริมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ แก่นักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์และหน่วยงาน องค์กรด้านพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 3. เผยแพร่และเชิญชวนนักวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน และองค์กรด้านพิพิธภัณฑสถานภายในประเทศสมัครเป็นสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ 4. เป็นศูนย์กลางการติดต่อ ประสานงาน เผยแพร่ข่าวสาร ระหว่างสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และสมาชิกภายในประเทศด้วยวิธีการและสื่อต่าง ๆ 5. เป็นผู้แทนของสมาชิกภายในประเทศ 6. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการระหว่างชาติ (International Committee) ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติในกาดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติตามความเห็นชอบของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ 7. พิจารณาดำเนินการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงการฝึกอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็น 9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเป็นต้นไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น