กทม. เร่งค้นหาเด็กยากจนพิเศษรับทุนจาก กสศ. ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. เร่งค้นหาเด็กยากจนพิเศษรับทุนจาก กสศ. ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา..o

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 เวลา 18.15 น. : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง ค้นหาเด็กยากจนพิเศษในชุมชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคัดกรองของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก กสศ. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา เพื่อป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา โดยเด็กที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ ระดับอนุบาล รับทุนการศึกษา 4,000 บาทต่อคนต่อปี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ม.3) รับทุนการศึกษา 3,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กสศ. ตั้งเป้าสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,000 คน หากมีเด็กที่ผ่านการคัดกรองและเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกิน 5,000 คน ส่วนที่เกินจาก 5,000 คน จะได้รับทุนการศึกษาจากงบประมาณปี 2566 ซึ่งมอบให้ในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมามีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก ไม่เฉพาะจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ แต่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วย โรงเรียนก็ประสบปัญหาที่ไม่สามารถดึงเด็กทุกคนให้อยู่ในโรงเรียนได้ การลงพื้นที่ในวันนี้มีความสำคัญ เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ทุนการศึกษาที่ได้รับอาจไม่มากแต่มีความสำคัญกับชุมชนมาก ได้ให้ทุกเขตเร่งลงพื้นที่สำรวจเด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในเดือน ก.ย. นี้ สำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวยังบ่งบอกถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมในอนาคตด้วย ถ้าสามารถปิดหรือหยุดได้ในวันนี้ก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมหายไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ยังสามารถนำไปขยายผลดำเนินการในเรื่องอื่นเพิ่มเติมได้

สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมแบบ Proxy Means Test: PMT โดยดูจากรายได้สมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อปี และสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่ 1. ครอบครัวมีภาวะพึ่งพิง 2. การอยู่อาศัย 3. ลักษณะที่อยู่อาศัย 4. ที่ดินทำการเกษตรได้ 5. แหล่งน้ำดื่ม 6. แหล่งไฟฟ้า 7. ยานพาหนะ และ 8. ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งการลงพื้นที่ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง เพื่อคัดกรองและป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในวันนี้ มี ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นางสาวปิยะวรรณ จระกา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตสวนหลวง ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารเขตสวนหลวง ผู้บริหารโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน) ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น