พม. ลุยเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเพิ่มที่เขตสาทร กทม. ขยายเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. ลุยเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนเพิ่มที่เขตสาทร กทม. ขยายเครือข่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง..o

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ณ ที่ทำการอเนกประสงค์ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู พร้อมมอบความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่ เงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 12 ราย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) รถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และถุงกำลังใจจากกระทรวง พม. สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย โดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม. รวมทั้งมอบชุดอุปกรณ์การพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กอ่อนวัยเรียน โดยไทยพีบีเอส 

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงกำลังใจจากกระทรวง พม. ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วศรีบุญเรือง และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และไทยพีบีเอส รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เขตสาทร เข้าร่วมงาน


นายธนสุนทร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกกล่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จึงได้มีนโยบายการให้บริการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างครบวงจรและรวดเร็ว ในรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service - OSS) โดยผลักดันการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “มีปัญหาทางสังคมมาพบ จบที่เดียว” ด้วยการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชนและ อพม. ในพื้นที่นายธนสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านมั่นคง เขตสาทร บนที่ดินของกรมธนารักษ์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รวมทั้งภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วศรีบุญเรือง สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และไทยพีบีเอส ซึ่งกระทรวง พม. มีความตั้งใจให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยให้การช่วยเหลืออย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ขณะนี้ กระทรวง พม. ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนอย่างเป็นทางการในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 65 ศูนย์ และศูนย์แห่งนี้นับเป็นแห่งที่ 14 ทั้งนี้ ต้องขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่เข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือจากไทยพีบีเอส ที่สนับสนุนชุดอุปกรณ์การพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กอ่อนวัยเรียน รวมทั้ง อพม. ในพื้นที่ ที่เข้ามาร่วมงานและเป็นเครือข่ายที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะเขตสาทร เมื่อประสบปัญหาต่างๆ และที่สำคัญ หากคิดไม่ออกว่าจะไปปรึกษา ขอความช่วยเหลือใคร กระทรวง พม. มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น