ก.แรงงาน ผนึกกำลัง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP

กระทรวงแรงงาน ผนึกกำลัง MOU การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น รองรับการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้มีการส่งเสริมให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ซึ่งเป็นแนวทางที่สถานประกอบกิจการสามารถใช้ปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับการเลือกปฏิบัติ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งผมต้องขอชื่นชมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิก รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิก นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงานในองค์กร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น


ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงของกรมฯ กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชน ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งผลให้สินค้าและบริการได้รับการยอมรับจากลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคในเวทีการค้าโลก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีต่อไป หากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการใดสนใจที่จะนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงานในองค์กร สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทร.0 2660 2105 หรือสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546

ทางด้าน นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน อาทิ ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และปัญหา IUU Fishing ร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานเชิงรุกจนเป็นที่ประจักษ์ในการจัดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่ม Tier 2 ใน TIP Report 2022 ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจะผลักดันองค์กรและประเทศไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ในวันนี้หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกเบื้องต้น ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิก ซึ่งครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า 110,000 ราย รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิก นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มาใช้ อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการของไทยที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น