ุุ6 หน่วยงาน ลง MOU เพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ุุ6 หน่วยงาน ลง MOU เพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ณ ห้องสุวิทศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดย พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ได้กล่าวถึงที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทั้ง 6 องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาแก่ประชาชน โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมคู่มือความรู้เบื้องตัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นถึงการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา รวมถึงการสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุม สัมมนา และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตลอดถึงการสนับสนุน การร่วมมือ มอบหมายหน่วยงานภายในของแต่ละฝ่ายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กระทรวงกลาโหม มีภารกิจ อาทิ ประสานงานนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมตามอำนาจหน้าที่ อีกทั้งให้นายทหารเหล่าพระธรรมนูญร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดให้ความรู้ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร และประชาชนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad