ุุ6 หน่วยงาน ลง MOU เพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ุุ6 หน่วยงาน ลง MOU เพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา ระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ณ ห้องสุวิทศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดย พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ได้กล่าวถึงที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ทั้ง 6 องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาแก่ประชาชน โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมคู่มือความรู้เบื้องตัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นถึงการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา รวมถึงการสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุม สัมมนา และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตลอดถึงการสนับสนุน การร่วมมือ มอบหมายหน่วยงานภายในของแต่ละฝ่ายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมพัฒนาระบบงานกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กระทรวงกลาโหม มีภารกิจ อาทิ ประสานงานนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมตามอำนาจหน้าที่ อีกทั้งให้นายทหารเหล่าพระธรรมนูญร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดให้ความรู้ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร และประชาชนทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น