DES ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

DES ปลื้มรับโล่รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวพิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลแก่องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ณ ห้อง 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าในชุมชน สังคม และประเทศ โดยทางคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้เรียนเชิญผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลดังกล่าว

ในการนี้กระทรวงดิจิทัลฯได้รับคัดเลือกให้รับโล่รางวัล 2 หน่วยงาน คือ สป.ดศ. และ สศด รวมทั้งได้รับคัดเลือกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ซึ่งมีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวน 2 โครงการ ในสังกัด ดศ. ได้แก่

1.โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (สป.ดศ.) ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) เป็นการพัฒนาประชาชนที่มีจิตอาสาที่มีความสนใจด้านดิจิทัล เพื่อเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา ภารกิจที่สำคัญของกระทรวงฯ ที่ดำเนินการในพื้นที่ และ การใช้งานด้านดิจิทัลที่ถูกต้อง โดย ผอ. พิยะดา สุดกังวาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว

2.โครงการเรียน Coding พัฒนา STEM (สศด.) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding STEM AI และ IoT ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรครู ในทักษะที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อการประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad