ปิดประชุมวิชาการ สธ.ปี 2565 มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 88 รางวัล ช่วยพัฒนาระบบสุขภาพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

ปิดประชุมวิชาการ สธ.ปี 2565 มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 88 รางวัล ช่วยพัฒนาระบบสุขภาพ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปิดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 88 รางวัล บูธนิทรรศการ 10 รางวัล งานวิจัย R2R 44 รางวัล ส่วนผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมจะพิจารณาและประกาศตัดสินในปีหน้า เผยการจัดประชุมวิชาการช่วยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพงานสาธารณสุขให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 “การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์โควิด 19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรม รางวัลบูธนิทรรศการ รางวัล R2R ดีเด่น และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

นพ.ธงชัย กล่าวว่า งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ให้ได้มีโอกาสนำความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองและหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลการประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ และรางวัลอื่นๆ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565 และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งถัดไป
ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข การจัดมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19 ระดับประเทศ โดยนักวิจัยส่วนกลาง นักวิจัยระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และนักวิจัย R2R ดีเด่น การประกวดผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ

ทั้งนี้ มีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทวาจา ประเภทโปสเตอร์ และประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งสิ้น 816 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน 88 รางวัล การประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 44 รางวัล จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า การบรรยาย/อภิปราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจในการประกวดผลงานทางวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น