รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงป้อม ลงนราธิวาสให้กำลังใจ อสร.บัณฑิตแรงงาน ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงป้อม ลงนราธิวาสให้กำลังใจ อสร.บัณฑิตแรงงาน ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้..D


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) รับฟังบรรยายสรุปและชมจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ไทย-มาเลเซีย) แห่งที่ 2 ที่เชื่อมระหว่าง อ.สุไหงโก-ลก กับเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมถึงรับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมซน จ.นราธิวาส (คันกั้นน้ำ) โอกาสนี้ได้พบปะประชาชน มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวบรรยายสรุป หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานของ จ.นราธิวาส ที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย 

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้เกิดความความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานนอกระบบให้ได้รับการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากการทำงาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น