พม. คว้า 9 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ช่วยกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตโควิด - 19 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. คว้า 9 รางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม ช่วยกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตโควิด - 19


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สำหรับกระทรวง พม. ณ ห้องจำปีสิรินธร ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นางสาวอังคณา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน สำหรับพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน ประกอบด้วย

1) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.1) ประเภทรางวัล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “โมเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์ไม่ทิ้งกัน” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และ 1.2) ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ ระดับดี สาขาบริการภาครัฐ ผลงาน “อยากให้รู้ พม. ไม่ทิ้ง U อยู่ลำพัง” โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จังหวัดลพบุรี

2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 1 รางวัล ประเภทรางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตโควิด - 19 ประจำปี 2565 ผลงาน “มาตรการจัดการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว”

3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 3.1) ประเภทรางวัล ขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี สาขาบริการภาครัฐ ผลงาน “การยกระดับกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบ e –Service ทั้งระบบ” 3.2) ประเภทรางวัล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “โคราชโมเดล

เราไม่ทิ้งกัน” และ 3.3) ประเภทรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 รางวัล ประเภทรางวัลพิเศษ สานพลังร่วมใจ ต้านภัยโควิด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานทีมีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤตโควิด - 19 ประจำปี 2565 ผลงาน “ปฏิบัติการฉับไว “ทีมเรามีเรา”เพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด - 19 : เคียงข้างช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ” โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (พก.)

5) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 5.1) ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ระดับดี สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “ฝึกอาชีพในชุมชน หัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันบัวบก” โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และ 5.2) ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน ระดับดี สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติน้ำแร่แจ้ซ้อน ลุ่มแม่น้ำมอญ” โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น